0
แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน) +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน)" เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยครูในการสอน โดยจัดทําให้มีโจทย์จํานวนมากครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลําดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนําไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากไต้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกัน ตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทําให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
- 1.1 เซต
- 1.2 การเท่ากันของเซต
- 1.3 ชนิดของเซต
ฯลฯ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- 2.1 ประพจน์
- 2.2 การเชื่อมประพจน์
- 2.3 การสร้างตารางค่าความจริง
- 2.4 ประพจน์ที่สมมูลกัน

บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
- 3.1 หลักการบวกและหลักการคูณ
- 3.2 แฟกทอเรียล
- 3.3 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
- 3.4 การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด

บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
4.1 การทดลองสุ่ม แซมเปลเเปซ และเหตุการณ์
4.2 ความน่าจะเป็นของเหตุการร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ...
- ครูเพื่อในการสอน โดยมีโจทย์จำนวนมากให้เลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้
- นักเรียนฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582868 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน