0
แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม) +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.25660)
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม)" เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยครูในการสอน โดยจัดทําให้มีโจทย์จํานวนมากครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลําดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนําไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากไต้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกัน ตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทําให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- วงกลมหนึ่งหน่วย (Unit Circle)
- ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
- คำของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงใด ๆ
ฯลฯ

บทที่ 2 เมทริกซ์
- สัญลักษณ์เมทริกซ์
- การเท่ากันของเมทริกซ์
- การบวกและการลบเมทริกซ์
ฯลฯ

บทที่ 3 เวกเตอร์
- เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์
- การบวกเวกเตอร์และการลบเวกเตอร์
- การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ...
- ครูเพื่อใช้ในการสอน โดยมีโจทย์จำนวนมากให้เลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้
- นักเรียนเพื่อใช้ฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ โดยสามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583384 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน