0
แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม) +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)" เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยครูในการสอน โดยจัดทําให้มีโจทย์จํานวนมากครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลําดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนําไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากไต้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกัน ตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทําให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
- จำนวนเชิงซ้อน
- การเท่ากัน การบวก การลบ การคูณ เอกลักษณ์
- สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนและการหารจำนวนเชิงซ้อน
ฯลฯ

บทที่ 2 หลักการบับเบื้องต้น
- กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
- แฟกทอเรียล
- การเรียงสับเปลี่ยน
ฯลฯ

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
- การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
- กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800159 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน