0
แบบฝึกหัดและใบงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิด การเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสาร การประกอบอาชีพ การมีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยปูพื้นฐานความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดและใบงานสังคมศึกษาฯ สำหรับเด็กประถมศึกษา มีการสรุปเนื้อหาในสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ให้ผู้เรียน ในระดับชั้น ป.1-ป.3 ต้องได้เรียนรู้ โดยมีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียน มาพร้อมสติกเกอร์กว่า 100 ชิ้นในเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877311142 (ปกอ่อน) 131 หน้า
ขนาด: 210 x 297 x 10 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน