0
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมาก ๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับหนังสือคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใช้ เมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อใด ก็นำหัวข้อนั้นมาฝึกฝนปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนคุณครูท่านใดเห็นว่า หนังสือเล่มนี้เหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ก็สามารถทำได้โดยอธิบายเนื้อหาหัวข้อที่เรียน และหยิบยกข้อคี่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างประกอบการสอน ส่วนข้อคู่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียน หรือให้เป็นการบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
1.2 สมการและคำตอบของสมการ
1.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ฯลฯ

บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
2.1 อัตราส่วน
2.2 สัดส่วน
2.3 ร้อยละ
ฯลฯ

บทที่ 3 กราฟและความส้มพันธ์เชิงเส้น
3.1 คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
3.2 กราฟและการนำไปใช้
3.3 ความสัมพันธ์เชิงเส้น
ฯลฯ

บทที่ 4 สถิติ (1)
4.1 คำถามทางสถิติ
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3 การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ...
- นักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมาก ๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ
- ครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582974 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน