0
แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง (PDF)
หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ76.00 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่กับตำราเรียนชุด ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ สำหรับใช้ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และอักษรคันจิ เพิ่มเติมจากตำราเรียนหลัก หนังสือแบบฝึกหัดแต่ละเล่มใช้เวลาในการศึกษา 1 ปีการศึกษา ควบคู่ไปกับตำราเรียนหลัก และได้รับการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมแบบฝึกหัดให้เป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับตำราเรียนหลักที่ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน

    หนังสือ "แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4" เล่มนี้ ปรับปรุงจากหนังสือ แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ใช้ประกอบตำราเรียน ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง เล่ม 3 และ 4 ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ รูปประโยค และไวยากรณ์ เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านอื่น ๆ

สารบัญ

บทที่ 10 ห้องเรียน
บทที่ 11 การเดินทาง
บทที่ 12 เพื่อน
บทที่ 13 ญี่ปุ่นกับไทย
บทที่ 14 อาหาร
บทที่ 15 ของฝาก
บทที่ 16 การเจ็บป่วย
บทที่ 17 สมัยก่อนกับปัจจุบัน
บทที่ 18 งานปีใหม่
บทที่ 19 บอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
บทที่ 20 งานนิทรรศการวิชาการ
บทที่ 21 การนัดพบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840192240 (PDF) 148 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน