0
แบบฝึกเสริมทักษะและสรุปหลักคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ป.4-5-6 +เฉลย
ตรงตามาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะและสรุปหลักคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ป.4-5-6" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย

    โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างเพื่อสะดวกต่อการทบทวน การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งผู้สอนและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนเพิ่มเติม และเพิ่มทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 8 ทิศ แผนที่และแผนผัง
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 10 รูปวงกลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311693 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน