0
แบบฝึก คณิตคิดเร็ว ป.1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพิ่มพูนทักษะการคิดคำนวณ ให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และรวดเร็ว
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเีรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีลักษณะของแบบฝึกทักษะในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนับ การบวก การลบ การวัดความยาว การชั่ง การตวง การคูณ เวลา เงิน การหาร แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวน รวมถึงการบวก การลบ การคูณ การหารระคน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ จากระดับง่ายไปหาระดับยาก พร้อมเฉลยแยกเล่มประกอบเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการคิดคำนวณ ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 จำนวนนับ 210 ถึง 100
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800449 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน