0
แบบฝึก คณิตคิดเร็ว ป.2 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพิ่มพูนทักษะการคิดคำนวณ ให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และรวดเร็ว
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีลักษณะของแบบฝึกทักษะในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนับ การบวก การลบ การวัดความยาว การชั่ง การตวง การคูณ เวลา เงิน การหาร แบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวน รวมถึงการบวก การลบ การคูณ การหารระคน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ จากระดับง่ายไปหาระดับยาก พร้อมเฉลยแยกเล่มประกอบเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการคิดคำนวณ ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 5 การคูณ
บทที่ 6 การหาร
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 การวัดปริมาตร
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 8859663800487 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน