0
แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ปรังปรุง พ.ศ.2560) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกคิดและทำแบบฝึกหัดมาก ๆ จึงจะเข้าใจ และถ้าหากได้ฝึกคิดบ่อย ๆ ก็จะช่วยให้คิดเลขได้เร็วขึ้น
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?185.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1-5 และ 0
บทที่ 2 จำนวนนับ 6-10
บทที่ 3 การบวก 2 จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 4 การลบ 2 จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 5 จำนวนนับ 11-20
บทที่ 6 การบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
บทที่ 7 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
บทที่ 8 แผนภูมิรูปภาพ
บทที่ 9 การชั่ง
บทที่ 10 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161006053 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์InfoPress
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน