0
แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย
เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้น ป.1 ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉ.ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบครบถ้วน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะสำคัญในการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

สารบัญ

หน่วยที่ 1 มาเรียนวิทยาศาสตร์กันเถอะ
- บทที่ 1 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แบบนักวิทยาศาสตร์
- แบบทดสอบท้ายบทที่ 1

หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืช
- บทที่ 1 ร่างกายของเรา
- บทที่ 2 สัตว์และพืช
- บทที่ 3 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น

แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 - แบบทดสอบท้ายบทที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311419 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน