0
แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (PDF)
แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดำเนินรอยตามคำสอนทางศาสนาเกิดเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มชน
e-books(PDF) ?910.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ แสงแห่งมณีจันทร์ เล่มนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึง เรื่องราวของภาพศิลปกรรมกระจกที่ประดับบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลงานศิลปกรรมกระจกได้แสดงเรื่องราวคำสอนทางศาสนา เรื่องพระมาลัยและเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของชาวเมืองพุทไธสงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้อธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจกไว้อย่างละเอียด ซึ่งงานศิลปกรรมกระจกนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันของผู้เขียนและนายอุดม หวานจริง โดยแรงบันดาลใจในการสร้างงานครั้งนี้ เกิดจากความศรัทธาในพระศาสนาและงานศิลปกรรมของไทยในอดีต อีกทั้งผู้เขียนได้เห็นความตั้งใจของผู้คนในชุมชน ที่ต้องการมีงานศิลปกรรม เพื่อบันทึกภาพประเพณีวัฒนธรรมและเรื่องราวความดีงามของชุมชนแห่งนี้ ที่พวกเขาภาคภูมิใจ ไว้ในศาสนสถาน ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในชุมชนต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน ที่สำคัญคือการบันทึกเรื่องราวของชุมชนลงในงานศิลปกรรม ซึ่งจะเป็นการแสดงคุณค่าทางสุนทรียภาพให้กับสภาพแวดล้อม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชนนี้ โดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ความเคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างสำนึกรักในสมบัติท้องถิ่น และปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมและศิลปกรรมของชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืน

สารบัญ

- เล่าเรื่องจากศิลปกรรมกระจก
- องค์ประกอบในงานศิลปกรรมกระจก
- วิธีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก
- สุนทรียะในบริบททางสังคมของชุมและผลปรากฎของสภาวะแวดล้อมศิลปกรรมกระจก
- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789746729383 (PDF) 295 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน