0
ลด 20%
โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ โครงงานด้วยการสืบเสาะ พร้อมตัวอย่างโครงงาน ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย
หนังสือ180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เด็กเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติ เนื่องจากเด็กมีธรรมชาติของการอยากรู้ การหาคําตอบของคําถามที่ตนเองสงสัย และการสร้างองค์ความรู้จากการสํารวจโลกเอง อย่างไรก็ตามเด็กยังคงต้องฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อหาคําตอบด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องและลุ่มลึก การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบสืบเสาะจะช่วยให้เด็กได้หาคําตอบ ในสิ่งที่ตนเองสงสัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

    หนังสือ "โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย" เล่มนี้ ได้นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงาน ด้วยการสืบเสาะพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้สนใจ นําไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาทิ นิยามและแนวคิดในการทําโครงงาน การกําหนดหัวข้อและคําถามในโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน การจัดการเรียนรู้และการทําโครงงานแบบสืบเสาะ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแบบบันทึกท้ายเล่มที่นําไปใช้งานได้ นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สําหรับครูผู้สอน และนักการศึกษาทุกท่าน ในการจัดการเรียนรู้สําหรับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดในการทำโครงงาน
บทที่ 2 การกำหนดหัวข้อโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน (Learning Spiral)
บทที่ 3 การสืบเสาะ (Inquiry)
บทที่ 4 โครงงานกับวัฏจักรการสืบเสาะ
บทที่ 5 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านโครงงาน
บทที่ 6 การประเมินการเรียนรู้ในโครงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผู้เขียนเป็นวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มากกว่า 9 ปี
- หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยอ้างอิงความต้องการของครู จากการที่ผู้เขียนได้พบว่าครูมีปัญหาเรื่องการสอนเด็กทำโครงงาน
- มให้แนวคิดเรื่องการทำโครงงานอย่างแท้จริง การรู้จักคิดตั้งคำถาม ไม่ใช่หนังสือกิจกรรมสอนทำโครงงาน

คำนิยม
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูปฐมวัยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเรื่องโครงงานให้แก่เด็ก ๆ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นำเสนอการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะและโครงงานการสืบเสาะ ซึ่งทักษะการสืบเสาะนั้นเป็นเครื่องมือของการแสวงหาความรู้และการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งผู้เขียนเป็นหนึ่งในวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มากว่า 9 ปี จึงเป็นผู้ที่ทราบปัญหาที่แท้จริงของครูปฐมวัย และรวบรวมข้อมูลจนสรุปเป็นองค์ความรู้ดังปรากฎในหนังสือเล่มนี้รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ- ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160445240 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 184 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน