0
ลด 10%
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)
ฝึกการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ผ่านอัลกอริทึมอย่างมีแบบแผน อธิบายพร้อมแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติตามได้ ฯลฯ
หนังสือ197.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) จัดเป็นวิชาหนึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ที่นำมาซึ่งความตื่นเต้นและความท้าทายแก่ผู้เรียนอยู่ไม่น้อย ความน่าตื่นเต้นในที่นี้คือ เราจะได้ศึกษาถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่มากมาย เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ส่วนความท้าทายก็คือ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูล จะนำมาซึ่งแนวความคิดอันหลากหลาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมต่อไป ภายในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อันได้แก่ อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี และ กราฟ รวมถึงเทคนิคการจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์วิชาโครงสร้างข้อมูล

สารบัญ

ส่วนที่ 1 (Part 1) ความรู้เบื้องต้น (Introduction)
- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Introduction to Data Structures and Algorithms)

ส่วนที่ 2 (Part 2) ลิสต์แบบเชิงเส้น (Linear Lists)
- บทที่ 2 อาร์เรย์ (Arrays)
- บทที่ 3 ลิงก์ลิสต์ (Linked Lists)
- บทที่ 4 สแต็ก (Stacks)
- บทที่ 5 คิว (Queues)

ส่วนที่ 3 (Part 3) ลิสต์แบบไม่ใช่เชิงเส้น (Non-Linear Lists)
- บทที่ 6 ทรี (Trees) : ตอนที่ 1
- บทที่ 7 ทรี (Trees) : ตอนที่ 2
- บทที่ 8 กราฟ (Graphs)

ส่วนที่ 4 (Part 4) การจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching)
- บทที่ 9 การจัดเรียงลำดับ (Sorting)
- บทที่ 10 การค้นหาข้อมูล (Searching)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821631 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 192 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน