0
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ : English Sentence Structure
หนังสือเล่มนี้แสดงภาพรวมของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ นำเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์เบื้องต้น และนำเสนอกระบวนการที่ทำให้ประโยคมีความซับซ้อนขึ้น เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ แสดงภาพรวมของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 นำเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยเริ่มจากการอภิปรายประเภทของคำ โครงสร้างและประเภทของวลี องค์ประกอบพื้นฐานของประโยค และประเภทของประโยค ตอนที่ 2 นำเสนอกระบวนการที่ทำให้ประโยคมีความซับซ้อนขึ้น โดยเริ่มจากการอภิปรายการเชื่อมความ การซ้อนความ และในลำดับสุดท้ายเป็นการอภิปรายการเปลี่ยนลำดับคำในประโยค และปัจจัยทางสัมพันธสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนมุ่งหมายให้นิสิต นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษใช้หนังสือเล่มนี้ ประกอบการศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 ขึ้นไป (CEFR) สามารถใช้เสริมสร้างความรู้ด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 คำ (Words)
บทที่ 3 วลี (Phrases)
บทที่ 4 องค์ประกอบพื้นฐานของประโยค (Basic sentence elements)
บทที่ 5 ประเภทของประโยค (Sentence types)
บทที่ 6 การเชื่อมความ (Coordination)
บทที่ 7 การซ้อนความ : อนุประโยคบ่งกาล (Subordination : finite clauses)
บทที่ 8 การซ้อนความ : อนุประโยคไม่บ่งกาล (Subordination : nonfinite clauses)
บทที่ 9 รูปประโยคอื่นๆ (Other sentence patterns)

- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340591 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน