0
โจทย์เจ๋ง สังคมศึกษา Entrance
โควตา 7 วิชาสามัญ O-NET โจทย์เจ๋งเก็งข้อสอบตามเนื้อหารายบท โจทย์เจ๋งเก็งข้อสอบพิเศษ 3 ชุด พร้อมเฉลย
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาสังคมศึกษา ทุกระบบ GAT, 7 วิชาสามัญ เเละ O-NET พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา / พุทธประวัติ ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง
บทที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / พระไตรปิฏก เเละพุทธศาสนาสุภาษิต
บทที่ 3 การบริหารจิตและเจริญปัญญา / วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บทที่ 4 ศาสนาสำคัญในประเทศไทย
บทที่ 5 สังคมมนุษย์
บทที่ 6 วัฒนธรรมไทย
บทที่ 7 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย / สิทธิมนุษยชน
บทที่ 8 รัฐ / ระบอบการเมืองการปกครอง
บทที่ 9 กฎหมาย
บทที่ 10 ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162015656 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน