0
โตแล้วเรียนลัด (PDF)
พัฒนาคนรูปแบบต่างๆให้มีลักษณะการทำงานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นถึงเป้าหมายหลักขององค์กรคือทั้งปริมาณและคุณภาพ
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชี้รูปแบบและวิธีในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสูงสุดเกือบ 30 วิธี ให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงลู่ทางและวิธีการต่างๆในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

สารบัญ

บทที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Personnel Development& Learning Organization)
บทที่ 2 การพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (Employee Relations for Empowerment)
บทที่ 3 การพัฒนาบุคลากรจากฝึกอบรมสู่การเรียนรู้ (From training to learning)
บทที่ 4 แนวทางการอบรมทั่วไปที่ไม่ใช้เทคนิคการฝึกอบรม (General Training Without Technical Training)
บทที่ 5 การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการฝึกอบรม (Personnel development in addition to training)
บทที่ 6 จัดให้มีบทเรียนสาเร็จรูป(Have a finished lesson.)
บทที่ 7 การจัดการศึกษาทางไกล(Distance Education)
บทที่ 8 การจัดโปรแกรมการศึกษา(Educational Programs)
บทที่ 9 เทคนิคการจัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ในองค์กร(Organize media journal in organization)
บทที่ 10 ศึกษาจากเอกสารคู่มือการทางาน(Study Working Guide)
บทที่ 11 ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ(Study of the audiovisual media)
บทที่ 12 จัดให้มีจิตสานึกและความรับผิดชอบ(Consciousness and responsibility)
บทที่ 13 ส่งเอกสารให้สรุปรายงานเสนอ (Provide a summary of the proposed report)
บทที่ 14 การมอบหมายให้วิพากษ์วิจารณ์หนังสือ(How Criticize the book)
บทที่ 15 ใช้เกมเพื่อการพัฒนาบุคลากร(Games for Human Development)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165880008 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน