0
ลด 10%
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน สมบัติ ชิวหา
หนังสือ130.50 บาท
e-books(PDF) ?123.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนวิชา "โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102-2009" เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสาร ตำรา และคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร CNC ทั้งภายในและต่างประเทศ และจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมากว่า 23 ปี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพและตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งมีแบบประเมินและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 3 หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC
บทที่ 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร CNC
บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panal) และการบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC
บทที่ 6 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC
บทที่ 7 โครงสร้างของโปรแกรม NC พื้นฐาน
บทที่ 8 คำสั่ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน
บทที่ 9 คำสั่ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน
บทที่ 10 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC
บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด CNC

- ใบงานวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839964 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน