0
โลกาภิวัตน์กับความเป็นธรรมระหว่างประเทศ
เป็นผลงานจากความพยายามของข้าพเจ้าในการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาหลักๆ ทางทฤษฎีการเมืองบางประเด็น
ผู้เขียน วีระ สมบูรณ์
หนังสือ95.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง50.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โลกาภิวัตน์กับความเป็นธรรมระหว่างประเทศ" เล่มนี้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่สองประการ ประการแรกแนวการพิจารณาของผู้วิจัยอาศัยทฤษฎีและปรัชญาการเมืองเป็นหลัก โดยนำเอาความคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญนับตั้งแต่อดีตมาใช้ในการอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมัย ทำให้มองเห็นประเด็นทางภูมิปัญญาจากอดีตกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงกันอย่างมีพลวัต ประการที่สองแนวการพิจารณานี้มิได้แยกประเด็นว่าด้วยข้อเท็จจริง คุณค่า ภววิสัย อัดวิสัย หรือแยกประเด็นเชิงปฏิฐาน กับบรรทัดฐานออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่พยายามนำทั้งสองด้านมาผสมผสานถักร้อยให้เห็น "ความเป็นไปได้" ในการอธิบายปรากฏการณ์ การประเมินเชิงคุณค่า โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยความเป็นธรรม และการนำเสนอหลักการเพื่อจุดประกายสู่คำตอบและทางออกอย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์สำคัญในระดับนานาชาติหรือระดับโลก

สารบัญ

1. บทนำ
2. โลกาภิวัตน์ : สถานะในความคิดเเละรูปธรรม
3. ความเป็นธรรม ตามนับที่สัมพันธ์กับโลกภาพ
4. ความเสื่อมถอยของสิทธิอำนาจแห่งรัฐ
5. ผลของโลกาภิวัฒน์กับความจำเป็นของความเป็นธรรมสากล
6. ความเป็นธรรมเเละจริยศาสตร์วาทกรรมโลกาภิวัตน์
7. บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167150352 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 145 x 188 x 7 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน