0
ลด 10%
โลหะวิทยาเบื้องต้น (รหัสสินค้า 2103-2160)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ91.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักศักษาระดับ ปวช. โดยประกอบด้วย โลหะวิทยาเบื้องต้น สมบัติของโลหะ การปรับปรุงสมบัติของโลหะด้วยความร้อน การทดสอบความแข็งด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ การดูโครงสร้างเหล็กกล้าแบบมหภาคและจุลภาค ตลอดนอีกหลายเรื่องราวควรรู้ เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบชัดเจน ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 โลหะวิทยาเบื้องต้น สมบัติของโลหะ
บทที่ 2 อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่องานเชื่อม
บทที่ 3 การปรับปรุงสมบัติของโลหะด้วยความร้อน
บทที่ 4 การทดสอบความแข็ง
บทที่ 5 การดูโครงสร้างเหล็กกล้า แบบมหภาคและจุลภาค

คำนิยม
หนังสือ "โลหะวิทยาเบื้องต้น" เล่มนี้ เกิดจากปณิธาน ความวิริยะอุตสาหะ และการเสียสละของอาจารย์สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์ ที่กรุณาแต่งและเรียบเรียงขึ้น ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านโลหะวิทยา อีกทั้งเหมาะสมที่จะใช้เป็นหนังสือหนังสือเรียน หรือแบบเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ได้เป็นอย่างดียิ่งผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล- หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823123 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 16 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน