0
ให้คนดีปกครองบ้านเมือง
การเมืองวัฒนธรรมของขวาไทย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้สนใจอธิบายปรากฏการณ์ "การปฏิวัตินกหวีด" หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในแง่มุมที่สัมพันธ์กับการเมืองวัฒนธรรมและความรุนแรง เพื่อชี้ให้เห็นบริบททางประวัติศาสตร์ของการก่อตัวของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การปฏิวัตินกหวีด" วิเคราะห์และวิจารณ์แนวทางที่ใช้ในการต่อสู้เรียกร้อง เผยให้เห็นอุดมการณ์ชี้นำที่กำกับอยู่เบื้องหลัง รวมถึงอภิปรายผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยและประชาธิปไตยไทย

สารบัญ

บทที่ 1 จาก 6 ตุลาฯ ถึงการ "ปฏิวัตินกหวีด" : ศีลธรรม ความรุนแรง และการเมืองของความไม่เสมอภาค
บทที่ 2 "รักประชาธิปไตย ต้องไม่ไปเลือกตั้ง : การต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรม การขัดขวางการเลือกตั้ง และการขับไล่รัฐบาล
บทที่ 3 สงครามของ "คนดี" : การลดทอนความเป็นมนุษย์และความรุนแรงเชิงศีลธรรม
บทที่ 4 "การปฏิวัตินกหวีด" : อนารยะขัดขืน และการเมืองของความไม่เสมอภาค
บทที่ 5 มรดกของนกหวีด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169399452 (ปกอ่อน) 185 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน