0
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ตำราเล่มนี้เสนอข้อมูลที่แตกต่างจากตำราเล่มอื่น ๆ โดยใช้รูปภาพที่สร้างขึ้นใหม่ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหามี 13 บท บทที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานต่าง ๆ บทที่ 2 -7 เนือ้หาเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างของซีพียูทั่วไป ระบบการทำงาน ฯลฯ   บทที่ 8 เกี่ยวกับข้อมูลาของซีพียูและไมโครคอนโทรลเลอร์ บทที่ 9-13 เกี่ยวกับไมโครคอนโทรเลอร์ ฯลฯ และขั้นตอนที่แสดงการกระทำคำสั่งแต่ละคำสั่ง

สารบัญ

สารบัญ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
2. โครงสร้างทั่วไปของซีพียู
3. ระบบการทำงานพายในซีพียู
4. หน่วยความจำ (Memory)
5. หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)
6. เส้นทางในการติดต่อสือ่สารข้อมูล (Bus Technology)
7. อินพุต/ เอาต์พุต
8. ซีพียู/ ไมโครคอนโทรลเลอร์
9. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
10. การจัดการหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
11. สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
12. ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
13. การกระทำตามคำสั่งของ MCS-51
ดัชนี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. อุทัย สุขสิงห์
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขา Remote Sensing & Geographic Information System (RS & GIS) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ที่ปรึกษาโครงงานเกี่ยวกับการปนะยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ของนักศึกษา และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744430192 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 185 x 172 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน