0
ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 3 : Deutsche Grammatik Band 3
ตำราไวยากรณ์เยอรมันที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้น
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราไวยากรณ์เยอรมันที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์เยอรมันได้ง่ายขึ้น และไม่ลำบากในการเปิดตำราไวยากรณ์เยอรมันที่เขียนเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ โดยมีการรวบรวมหลักไวยากรณ์เยอรมันที่สำคัญๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเด่นชัด และจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงบอกลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมัน และให้ข้อสังเกตสำหรับคนไทยในการเรียนและจดจำลักษณะพิเศษของไวยากรณ์เยอรมันเหล่านี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาภาษาเยอรมันโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

สารบัญ

- คำสรรพนาม (Das Pronomen)
- คำกริยา (Das Verb)
- คำบุพบท (Die Praposition)
- คำวิเศษณ์ (Das Adverb)
- คำคุณศัพท์ (das Adjektiv)
- คำสันธาน (Die Konjunktion

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง

การศึกษา
- ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ปี พ.ศ. 2520 จากคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปี พ.ศ. 2522 สาขาวิชาเยอรมัน
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีเยอรมัน ปี
พ.ศ. 2535 จากคณะ Germanistik มหาวิทยาลัย Kassel
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749941462 (ปกอ่อน) 326 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 1995
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน