0
ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไอซีทีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ต้นฉบับได้ผ่านการปรับปรุงและพิมพ์มาหลายครั้ง รวมถึงถูกใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน หนังสือเล่มนี้ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชา 0201255 ICT and Strategic Management ของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าวิชาและผู้บรรยายหลัก

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา 2 ภาค ได้แก่ ภาค ICT และ ภาค Strategic Management

- ภาค   ICT   ประกอบด้วยการใช้งาน   ICT เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง บทบาทผู้บริหาร ICT การบริหารจัดการโครงการ ICT, Digital Disruption Transformation, Big Data, Data Analytics, AI (Artificial Intelligence) IoT (Internet of Things), Blockchain, Fintech, Cloud Computing, API และ เทคโนโลยี 5 G
- ภาค Strategic Management   ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักการจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หลักการทำเวิร์กช็อป โมเดลธุรกิจ (Business Model) และ ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Starup Business)

    หนังสือเล่มนี้จึงเป็นที่รู้จักของบุคลากรในแวดวงโทรคมนาคมและไอซีที รวมถึงถูกใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย รายได้ค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอมอบให้เป็นสาธารณกุศลผ่านกองทุนเพื่อการศึกษาของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สารบัญ

ภาค ICT
- การใช้งาน ICT
- เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
- บทบาทผู้บริหาร ICT
- การบริหารจัดการโครงการ ICT
- Digital Disruption และ Digital Transformation
ฯลฯ

ภาค Strategic Management
- เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- หลักการจัดการ
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- หลัการทำเวิร์กช็อป
- โมเดลธุรกิจ
ฯลฯ

คำนิยม
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไอซีทีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ Digital Transformation และ ฯลฯ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ภาคธุรกิจ หรือ ภาครัฐก็ตาม จะได้เตรียมตัวให้พร้อมด้านวิชาชีพ และการทำงานในรูปแบบใหม่ เมื่อถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม- ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คาดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ก็ขอแสดงความชื่นชมและยินดีในความสำเร็จในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่งศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยสอนวิชา 0201255 ICT and Strategic Management และสละเวลารบรวมเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นรูปเล่ม เพื่อประโยชน์แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจ(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล)
ผู้อำนาวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165779142 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน