0
ลด 15%
การสร้างเว็บไซต์ (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
E-Book Rainy Season Sale สนพ.ซีเอ็ด ลด 15% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ57.50 บาท
e-books(PDF) ?84.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พื้นฐานการสร้าวเว็บไซต์" รหัส 2128-2011   ได้รับการเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    ภายในหนังสือเล่มนี้ ได้มีการแบ่งบทเนื้อหาต่างๆ ที่คัดเฉพาะหัวข้อสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา HTML/XHTML และแนวคิดของการสร้างเว็บไซต์ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น โดยสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้จริง ด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย กระชับ รวมถึงการให้หลักคิดเพื่อนำไปต่อยอดหรือเรียนรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังเพิ่มเนื้อหาในภาคผนวก ที่เกี่ยวข้องกับ Cascading Style Sheets (CSS), Java Script และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการฟรีเว็บโฮสต์

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
บทที่ 2 พื้นฐาน HTML และเว็บเพจ
บทที่ 3 เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ
บทที่ 4 การจัดการกับข้อความ
บทที่ 5 การแทรกภาพ และการสร้างลิงก์เชื่อมโยง
บทที่ 6 การสร้างตาราง
บทที่ 7 การจัดการกับเฟรม
บทที่ 8 การสร้างแบบฟอร์ม
บทที่ 9 การอัปโหลดเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลำดับที่ 55

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839698 (PDF) 276 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน