0
คิดอย่างอาเซียน : Think ASEAN (PDF)
เปิดโลกการตลาดไร้พรมแดนสู่ AEC
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณ ไม่พลาดโอกาสดีๆ ในตลาดอาเซียน เนื้อหาในเล่มแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ "Think ASEAN" ซึ่งเขียนโดยปรมาจารย์ด้านการตลาดอันดับ 1 ของโลก "ฟิลิป คอตเลอร์ และคณะ" พวกเขาได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการในการขยายตลาดไปยังอาเซียน ซึ่งกำลังเปิดกว้างเมื่อประชาคมเศรษฐกิจกำลังเป็นรูปธรรมในปี 2015 นี้ ผู้ประกอบการและนักการตลาดจะได้เข้าใจถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อโลกาภิวัตน์ ว่าการรวมตัวในระดับภูมิภาคจะส่งผลต่อทิศทางการตลาดในอนาคตได้อย่างไร รวมไปถึงการชี้ให้เห็นถึงโอกาสของอาเซียนในปัจจบัน และการนำเสนอโมเดลทางธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมจนสามารถประสบความสำเร็จในการครอบครองตลาดในภูมิภาคแห่งนี้

    นอกจากนี้ยังสะท้อนมุมมองของความสำคัญของอาเซียน ที่จะเป็นภูมิภาคหลักของโลกในทศวรรษต่อๆ ไป การเปลี่ยนแปลงต่อบริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ เทคโนโลยีดิจิตอล เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งความแตกต่างและอัตลักษณ์ของประชากรกว่า 600 ล้านคนใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งสร้างความท้าทายต่อนักการตลาด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท้องถิ่นของอาเซียนเอง หรือบริษัทที่อยู่นอกอาเซียน บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือบริษัทระดับโลก นักการตลาดจะวางกลยุทธ์และกลวิธีอย่างไร เพื่อพิชิตและครองใจผู้บริโภคเหล่านี้

    หนังสือเล่มนี้ยังได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในตลาดอาเซียนอย่างครบถ้วนทุกสาขา ครอบคลุมตัวอย่างตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านอบขนมปัง ร้านกาแฟ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจประกอบรถยนต์ และธุรกิจสายการบิน ท่านผู้อ่านจะได้รู้จักธุรกิจในอาเซียนทั้งในด้านความเป็นมา และลักษณะการประกอบการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงช่วงปี 2006 ได้เข้าใจกลยุทธ์ที่ธุรกิจต่างๆ เลือกใช้จนประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้ และได้เพลิดเพลินไปกับแนวความคิดทางการตลาดของผู้เขียนและคณะ นอกเหนือจากผู้ประกอบการและนักการตลาดแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะที่จะใช้อ่านประกอบเป็นกรณีศึกษาทางด้านการจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ เพื่อจะได้ติดตามกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านั้น ทั้งก่อนและหลังเข้าสู่ AEC

สารบัญ

Section 1 อาเซียนมองจากด้านบน
Chapter 1 เทคโนโลยีดิจิตอลในอาเซียน
Chapter 2 ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่ออาเซียน
Chapter 3 อนาคตตลาดของอาเซียน
Chapter 4 การแข่งขันเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในอาเซียน

Section 2 บทเรียนจากบริษัทการตลาดในอาเซียน
Chapter 5 ให้ระวังแชมป์ท้องถิ่น
Chapter 6 เรียนรู้จากเจ้าของพื้นที่เพื่อเข้าสู่อาเซียน
Chapter 7 แรงบันดาลใจของบริษัทข้ามชาติที่มุ่งความสนใจสู่อาเซียน

Section 3 การตลาดอาเซียนในทางปฏิบัติ
Chapter 8 วิสัยทัศน์ของอาเซียนและการดำเนินการในระดับท้องถิ่น
Chapter 9 คุณค่าระดับโลกกลยุทธ์อาเซียนกลวิธีท้องถิ่น

คำนิยม
"หนังสือ คิดอย่างอาเซียน - Think ASEAN นี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ผู้สนใจความเป็นมาของอาเซียน และต้องการทราบถึงอนาคตอนาคตขององค์การนี้ สมควรอ่านอย่างยิ่ง"ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์- ประธานร่วม สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป
"เมื่อโลกเปลี่ยนไป ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องปรับตัวตามให้ทัน Think ASEAN จะชี้ทางออกให้กับคุณ และเป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านมีความพร้อมต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน"นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ- ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
"เมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงที่ประชาคมอาเซียนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง ผู้ที่เตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความท้าทาย และความเสี่ยงที่จะเกิดขค้นได้ก่อนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะได้เปรียบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะจุดประกายความกล้าให้ธุรกิจไทยเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวไปไขว่คว้าโอกาสจากตลาดที่มีศักยภาพของผู้บริโภคกว่า 600 ล้านชีวิตแห่งนี้"ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์- ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167060750 (PDF) 188 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน