0
ลด 15%
พฤติกรรมองค์การ (PDF)
การจัดการความรู้และองการแห่งการเรียนรู้
E-Book Rainy Season Sale สนพ.ซีเอ็ด ลด 15% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ198.00 บาท
e-books(PDF) ?136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พฤติกรรมองค์การ" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ศึกษามีพื้นความรู้และความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ และปฏิกิริยาภายในและระหว่างองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และระบบสังคม ทำให้สามารถจะคาดการณ์ ดำเนินการ และเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์การ และตนเองในฐานะสมาชิกขององค์การได้อย่างมีหลักการ เหตุผล และได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ บุคคลและองค์การ ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้อ่าน   นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะนำความรู้ไปประกอบในการพัฒนาตนเองและการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

สารบัญ

บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การ
บทที่ 2 บุคคลและองค์การ
บทที่ 3 การรับรู้ การเรียนรู้ และการเสริมแรง
บทที่ 4 การจูงใจ
บทที่ 5 ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน
บทที่ 6 ภาวะผู้นำ
บทที่ 7 การตัดสินใจ
บทที่ 8 พฤติกรรมกลุ่ม
บทที่ 9 การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 10 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลง
บทที่ 12 โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 13 การพัฒนาองค์การ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809660 (PDF) 288 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน