0
วัสดุวิศวกรรม (PDF)
วัสดุวิศวกรรมเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
หนังสือ288.00 บาท
e-books(PDF) ?265.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วัสดุวิศวกรรม" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรรมกำหนดไว้ ประกอบด้วย โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึก การแพร่ของอะตอมและกาแข็งตัวของโลหะ   สมบัติทางกลและการทดสอบ การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะ แผนภาพเฟส โลหะกลุ่มเหล็ก การอบชุมเหล็กกล้า โพลิเมอร์ เซรามิกและแก้ว วัสดุผสม การกัดกร่อน สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็ก แสง และความร้อน กรรมวิธีการผลิตและเลือกใช้วัสดุ เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นักศึกษาด้านเทคโนโลยี และผู้ท่ี่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและผลึก
บทที่ 3 การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
บทที่ 4 สมบัติทางกลและการทดสอบ
บทที่ 5 การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและอิทธิพลของการอบอ่อนที่มีต่อโลหะรีดเย็น
บทที่ 6 แผนภาพเฟส
บทที่ 7 โลหะกลุ่มเหล็ก
บทที่ 8 การอบชุมเหล็กกล้า
บทที่ 9 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
บทที่ 10 โพลิเมอร์
บทที่ 11 เซรามิกและแก้ว
บทที่ 12 วัสดุผสม
บทที่ 13 การกัดกร่อน
บทที่ 14 สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อนของวัสดุ
บทที่ 15 กรรมวิธีการผลิตและเลือกใช้วัสดุ
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบทดสอบท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160841684 (PDF) 588 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน