0
พันธุศาสตร์ (PDF)
มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ คือพันธุศาสตร์บริสุทธิ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร และอณูพันธุศาสตร์ ซึ่งจะบรรยายถึงพื้นฐานทางอณูพันธ์ศาสตร์อย่างละเอียด
หนังสือ512.05 บาท
e-books(PDF) ?460.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และถูกนำไปประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ ซึ่งจะบรรยายถึงพื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์อย่างละเอียด ช่วยให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น ในแต่ละบทจะมีบทนำเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาที่จะศึกษา แล้วตามด้วยหัวข้อสำคัญที่ควรทราบและควรเข้าใจ ผู้เรียบเรียงได้วาดรูปโดยดัดแปลงปรับปรุงมาจากตำราภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ต่างๆ จากเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนของเนื้อหา โดยในเล่มจะประกอบไปด้วยภาพประกอบกว่า 200 ภาพ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยคำตอบ ทำให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครโมโซมและวงจรของเซลล์ (Chromosome and Cell Cycle)
บทที่ 3 หลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล (Mendelian Genetics)
บทที่ 4 ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติด้วยไคสแควร์ (Probability and Chi-aquare Test)
บทที่ 5 บทขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล (Extensions of Mendelian Genetics)
บทที่ 6 การเกาะติดกันของยีนและการวิเคราะห์แผนที่ยีนในยูแคริโอต (Linkage and Genetic Mapping in Eukaryote)
บทที่ 7 การวิเคราะห์แผนที่ยีนในแบคทีเรียและไวรัสแบคเทอริโอเฟจ (Genetic Mapping in Bacteria and Bacteriolphages Virus)
บทที่ 8 พันธุศาสตร์ของเพศและการิเคราะห์ทะเบียนประวัติ (Genetics of Sex and Pedigree Analysis)
บทที่ 9 อิทธิพลของพันธุกรรมฝ่ายแม่และการถ่ายทอดพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม (Maternal Effect and Extrachromosome aberration)
บทที่ 10 ความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome aberration)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144478 (PDF) 524 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน