0
"ธรรมรัฐ" จะเป็นจริงได้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาในการปรับปรุงและเสริมสร้างระบบบริหารการจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม มีศักยภาพ นำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์และมั่นคง
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธรรมรัฐ" จะเป็นจริงได้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ย้อนไปราว 20 ปีกว่าทั่วโลกได้ปรับตัวรับกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งย่อโลกให้เชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตไปทุกๆด้านอย่างรวดเร็วและอาจมีผลกระทบกับปัจเจกบุคลจนถึงระดับนานาชาติเลยที่เดียว

    "ธรรมรัฐ" คือวัชราภรณ์อันวิเศษที่คอยห่อหุ้ม และประคบประหงมมนุษชาติให้ก้าวเดินสุ่หนทางแห่งความผาสุก จึงเป็นแก่นการปฎิรูปสังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกส่วนของสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 แนวทางและความเป็นมาของธรรมรัฐ
บทที่ 2 พระพุทธศาสนากับระบบการเมืองารปกครองของไทย
บทที่ 3 การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้าง "ธรรมรัฐ" ที่แท้จริง
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 เอกสารอ้างอิงแนคิดพระพุทธศาสนาต่อการสร้างสังคม "ธรรมนูญ"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165907354 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 8 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อินทรัตน์ ยอดบางเตย
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน