0
1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.4 +เฉลย
โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "1000 โจทย์น่าคิด ภาษาอังกฤษ ป.4" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยโจทย์แต่ละชุดจะแบ่งเป็นเรื่องตามเนื้อหาในระดับชั้น ป.4 และตอนท้ายจะเป็นโจทย์ทบทวนเนื้อหาระคน สำหรับใช้ฝึกอีกครั้งก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

1. The Opposite Words
2. The Season ชุดที่ 1
3. The Season ชุดที่ 2
4. Fruits ชุดที่ 1
5. Fruits ชุดที่ 2
6. Time ชุดที่ 1
7. Time ชุดที่ 2
8. What Do They Do?
9. Animal Quiz
10. Alphabet
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018071900080 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน