0
ลด 15%
1000 โจทย์น่าคิด สังคมศึกษา ป.3 +เฉลย
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โจทย์แบบปรนัย 1,000 ข้อ ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ ใช้ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น เฉลยคำตอบทุกข้อ แยกเล่ม
หนังสือ84.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "1000 โจทย์น่าคิด สังคมศึกษา ป.3" เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ฝึกทำเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของตัวเอง มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดทำแบบฝึกไว้ทั้งหมด 100 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 1,000 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด มีการแบ่งแบบฝึกออกตามเนื้อหาของแต่ละเรื่อง โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย
2. พระสงฆ์
3. ภาษี
4. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
5. การป้องกันโรค
6. อาชีพหลัก ที่สำคัญของชุมชน
7. การประเคน
8. ข่าวและเหตุการณ์
9. วันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และชาติ
10. วันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2016092400275 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน