0
6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน
23 หลักการทรงงานเพื่อ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
หนังสือ285.00 บาท
e-books(PDF) ?245.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็น "ต้นแบบ" ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน โดยจะได้รับความรู้รอบด้าน อีกทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด

    ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่ 6 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคนั้น ๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น หนังสือ "6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน" เล่มนี้ จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน ที่สนใจในศาสตร์ของพระราชาได้ใช้เรียนรู้ ศึกษา และร่วมสืบสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

สารบัญ

บทที่ 1 แนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน
บทที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บทที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
บทที่ 4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
บทที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
บทที่ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
บทที่ 7 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160032525 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 21 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน