0
80 กิจกรรมวิทย์ Kids สร้างสรรค์
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้การสืบเสาะ เหมาะสำหรับประถมศึกษาตอนต้น
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "80 กิจกรรมวิทย์ Kids สร้างสรรค์" เล่มนี้ ได้รวบรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดล้วนมุ่งเน้นเสริมสร้าง 6 ทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การสืบค้นหาความรู้ การสังเกต การสื่อความหมาย การลงความเห็น การวัดและการประมาณ การจำแนกประเภท เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย รวมถึงทักษะด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และศิลปะ กิจกรรมในหนังสือเล่มนี้ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสำรวจ การทดลอง การประดิษฐ์ การวาดรูป และการเล่นเกม นับเป็นคู่มือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูและผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมให้เด็กชอบเรียนวิทยาศาสตร์

สารบัญ

- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนให้ประสบผลสำเร็จ
1. การสืบค้นหาความรู้
2. การสังเกต
3. การสื่อสาร
4. การสร้างและการใช้คำจำกัดความ
5. การวัดและการประมาณค่า
6. การจัดกลุ่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160448326 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน