0
850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL
อัดแน่นด้วยคำศัพท์เด่นที่ต้องรู้ พร้อมสู้ CU-TEP, TOEFL และทุกสนามสอบ เรียนรู้ศัพท์อย่างถูกวิธี ผ่านปริบทและตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลอย่างละเอียด เจาะลึกเพื่อเพิ่มคะแนนและความมั่นใจ
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL" เล่มนี้ รวบรวมคำศัพท์เชิงวิชาการ (Academic Words) ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ CU-TEP และข้อสอบ TOEFL ผู้เขียนได้คัดเลือกคำโดยพิจารณาจากงานวิจัยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบบ่อยในบทความเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นบทความประเภทที่พบได้บ่อยในข้อสอบเหล่านี้ โดยเฉพาะข้อสอบส่วนที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension) ซึ่งนักเรียนไทยมักจะประสบปัญหาในการอ่านไม่เข้าใจและทำข้อสอบไม่ทันเนื่องจากมีความรู้คำศัพท์ที่จำกัด นอกจากนี้ผู้เขียนยังคัดเลือกคำโดยพิจารณาจากข้อสอบเก่า ๆ และประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนและออกข้อสอบภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้แบ่งคำศัพท์ออกเป็นชุดคำศัพท์ต่าง ๆ จำนวน 84 ชุด เรียงตามตัวอักษร นอกจากนี้ผู้อ่านจะทราบคำและความหมายของคำ ผู้เขียนยังได้ใส่ตัวอย่างประโยคที่มีคำศัพท์เหล่านี้อยู่ และคำแปลภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคำต่างๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีความหมายของคำศัพท์ไม่ชัดเจนหากไม่มีบริบทประกอบหรือกรณีที่คำศัพท์หนึ่ง ๆ สามารถมีได้หลายความหมาย นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีแบบฝึกหัดสั้นๆ ท้ายคำศัพท์แต่ละชุดพร้อมเฉลย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนและทดสอบความสามารถในการจำศัพท์ที่ได้เรียนไปอีกด้วย

สารบัญ

List 1: Abandon - Accompaniment
List 2: Accumulate - Acquisition
List 3: Adapt - Administrative
List 4: Advocate - Alteration
List 5: Alternate - Analytical
List 6: Annual - Appreciation
List 7: Approach - Assessment
List 8: Assing - Attachment
List 9: Attain - Awareness
List 10: Benefit - Bulky
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเพิ่มสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของตนเองด้านวงศัพท์ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในการทำข้อสอบดังที่ได้กล่าวแล้ว หรือประโยชน์ที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนต่อไปรศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์- อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ มีการอธิบายหลายความหมายของคำศัพท์แต่ละคำ พร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ สามารถเลือกหยิบยกความหมายที่สอดคล้องกับบริบทมาใช้ อันนำไปสู่การอ่านภาษาอังกฤษที่แตกฉานและเข้าใจอย่างแท้จริง เรียกว่าเป็นหนังสือที่ทำให้ผู้เรียนพร้อม "สู้" กับข้อสอบอย่างไม่ต้องสงสัยอาจารย์อิงทิพย์ รัตตะรังสี- อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164233232 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สรุจ ศุภศิรประภา
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน