0
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (ePub)
26 แนวคิด สู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่อย่างได้ผล
หนังสือ153.00 บาท
e-books(PDF) ?95.20 บาท
e-books(EPUB) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาแนวคิด/เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมในสากลและในประเทศไทย โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A–Z รวมทั้งสิ้น 26 แนวคิด/เครื่องมือ เพื่อให้มีความเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับนักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีความเข้าใจในแนวคิด/เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ตลอดจนสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้หน่วยงานหรือองค์การให้มีความสามารถทางการแข่งขันได้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 Accounting for Human Resource (การบัญชีทรัพยากรมนุษย์)
บทที่ 2 Branding in Employment (กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในการจ้างงาน)
บทที่ 3 Competency (สมรรถนะที่จำเป็นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่)
บทที่ 4 Developing Employee in Creative Economy (การพัฒนาพนักงานในระบบเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์)
บทที่ 5 Ethics in HRM (จริยธรรม : ประเด็นสำคัญของการบริหารทรัพยากรมมนุษย์)
บทที่ 6 Fairness Compensation Strategy (บริหารค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมให้เป็นกลยุทธ์ขององค์การ)
บทที่ 7 Gaining Competitive Advantage Through SHRM (การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ แนวคิดในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน)
บทที่ 8 Human Resource Research (การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ : กลยุทธ์ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาองค์การเชิงรุก)
บทที่ 9 Investment in Human Capital (ทุนมนุษย์กับการลงทุนที่คุ้มค่า)
บทที่ 10 Job Training by “Coaching” (การสอนงาน กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน)
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นที่ได้มีการรวบรวมเครื่องมือแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการจัดการทรัพย์กรมนุษย์สมัยใหม่ไว้หลากหลาย และมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่มีการอธิบายอย่างเข้าใจ ง่ายต่อการอ่านและการดำเนินตามอีกด้วยศาสตราภิชาน ไกรฤทธิิ์ บุณยเกียรติ- ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผลิตตำราใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการยกมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และสุดท้าย ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์ และขอมอบกำลังใจให้ท่านด้วยความเชื่อว่า "ความดียิ่งทำยิ่งมีพลัง"อาจารย์ณรงค์ ชวสิทธุ์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160815180 (EPUB) 216 หน้า
ชนิดกระดาษ: EPUB
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน