0
ลด 92%
CD สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลย
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ลดแหลก เหมือนแจกฟรี
หนังสือที่ร่วมรายการ ลดสูงสุด 80%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ19.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "CD สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลย" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน จากโจทย์ในหนังสือ "สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์" ที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมสาสตร์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีการเฉลยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

- สมการเชิงอนุพันธ์
- การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับต่างๆ
- ผลการแปลงลาปาซ
- ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
- การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่เชิงกล และการแอ่นของคาน
- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์เป็นตัวแปร
- ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังของสมการเชิงอนุพันธ์
- สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100001040
ขนาด: 134 x 190 x 14 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน