0
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลย (PDF)
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "CD สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลย" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน จากโจทย์ในหนังสือ "สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์" ที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมสาสตร์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีการเฉลยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

- สมการเชิงอนุพันธ์
- การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับต่างๆ
- ผลการแปลงลาปาซ
- ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
- การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่เชิงกล และการแอ่นของคาน
- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์เป็นตัวแปร
- ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังของสมการเชิงอนุพันธ์
- สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

สารบัญ

เฉลยบทที่ 1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นทั่วไป
เฉลยบทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธ์
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
เฉลยบทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบไม่เอกพันธ์
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
เฉลยบทที่ 4 การแปลงลาปลาซ
เฉลยบทที่ 5 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
เฉลยบทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
เฉลยบทที่ 8 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
ภาคผนวก
พีชคณิตพื้นฐาน
สมบัติของเลขชี้กำลังและลอการิทึม
สูตรอนุพันธ์
สูตรอินทิเกรต
ตรีโกณมิติ
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่สำคัญ
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825301 (PDF) 920 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน