0
CD หน้าที่คนชรา แก่อย่างมีคุณค่า : ชราอย่างมีความสุข
สาระธรรมคำสอนของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดย พระสุธรรมเมธี (เขมกะ)
ราคาพิเศษ69.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

สาระธรรมคำสอนของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดย พระสุธรรมเมธี (เขมกะ) รวบรวมธรรมะของหลวงพ่อปัญญามาเรียบเรียงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ภายในประกอบด้วย ซีดี จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786110300964
ขนาด: 145 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 55 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน