0
CSR (PDF)
คัมภีร์สำหรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
e-books(PDF) ?220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    CSR (Corporate Responsibility) เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด" ที่ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์ CSR ที่จะทำให้คุณเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญๆ ขององค์กรตลอดจนแนวคิดล่าสุดเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การทำกิจกรรมเพื่อสังคมแนวใหม่ และกระบวนทัศน์ใหม่ในการรับผิดชอบต่อสังคม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตลาดคนยากจน (อย่างมีกำไร)
บทที่ 2 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการทำกิจกรรมหรือบริจาคเพื่อสังคม
บทที่ 3 ธุรกิจก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร?
บทที่ 4 The Vitrue Matrix
บทที่ 5 วิถีแห่ง Kyosei
บทที่ 6 องค์กรธุรกิจจะมีจิตสำนึกได้หรือไม่?
บทที่ 7 การทำกิจกรรมหรือบริจาคเพื่อสังคมขององค์กรแนวใหม่
บทที่ 8 กระบวนทัศน์ใหม่

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145376 (PDF) 302 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับHarvard Business Review On Corporate Responsibility
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Publishing Corporation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน