0
Chambers Good Punctuation Guide
เนื้อหาโดยสังเขป

เครื่องหมายวรรคตอนมีความสำคัญต่อการเขียนและการใช้ภาษาที่ดีอย่างยิ่ง หากปราศจากเครื่องหมายวรรคตอน คงยากที่จะบอกได้ว่าประโยคสิ้นสุดที่ใด ย่อหน้าเริ่มตรงไหน หรือจะเข้าใจความแตกต่างของถ้อยคำภาษาที่ใช้ได้อย่างไร เพียงชั่วเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปีมานี้เอง มีแนวโน้มว่า การสอนเรื่องพื้นฐานนี้เริ่มลดความสำคัญไปจากระบบการศึกษาของอังกฤษ จนคาดได้ว่าในอนาคต ทั้งนักเรียนและแม้แต่ครูก็คงจะไม่แน่ใจในความพื้นฐานของตนมากยิ่งขึ้นเป็นแน่หนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นด้วยความใฝ่ฝัน 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก เพื่อนำเสนอแนวทางและวิธีใช้ง่าย ๆ แก่ผู้ที่ต้องการเขียนภาษาอังกฤษ
ประการที่สอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายวรรคตอนนั้นเป็นเรื่องที่
ง่ายมาก
และประการที่สาม เพื่อให้เห็นว่าเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมิหวังว่าจะกลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าน่าเชื่อถือ เพราะนั่นคงต้องเป็นหนังสือเล่มใหญ่กว่านี้มากแต่หวังเพียงว่าจะรวบรวมพื้นฐานของเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนในทุกแง่ทุกมุมมานำเสนอแก่ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องหมายวรรคตอนอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หรือประเด็นความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามสไตล์การเขียนและความนิยมที่แตกต่างกัน

สารบัญ

บทที่
1 Full Stop มหัพภาค (.)
2 Exclamation Mark & Question Mark อัศเจรีย์ & ปริศนา (!&?)
3 Comma จุลภาค (,)
4 Semicolon อัฒภาค (;)
5 Colon ทวิภาค (:)
6 Apostrophe
7 Capital Letter อักษรตัวใหญ่
8 Hyphen ยติภังค์ (-)
9 Quotation Mark & Derect Speech
10 Pharagraph การจัดย่อหน้า
11 Brackets วงเล็บ
12 Dash เส้นขีดยาว
13 Oblique Mard ทับ (/)
14 Italic ตัวเอน
15 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในจดหมาย
16 เครื่องหมายวรรคตอนแบอเมริกัน
17 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
18 บททดสอบท้ายเล่ม
เฉลยบททดสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747459132 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 114 x 183 x 8 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน