0
ลด 10%
HI-ED's Mathematics คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 5 (รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม)
เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเพื่อให้ได้ GPA และ GPAX สูงสุด เตรียมสอบข้อสอบ PAT 1 (คณิตศาสตร์) เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชันส์
หนังสือ142.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ในคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าด้วยเรื่องของสถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ เเละความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติและข้อมูล
1. ข้อมูลและข่าวสาร
2. สถิติคืออะไร
3. ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
4. ความเข้าใจกับคำต่างๆ ที่ใช้ในวิชาสถิติ
5. สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน
ฯลฯ

บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1. สัญลักษณ์แทนผลบวก
2. การหาค่ากลางของข้อมูล
3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4. มัธยฐาน (median)
5. ฐานนิยม (mode)
ฯลฯ

บทที่ 3 การแจกแจงปกติ
1. การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
2. ค่ามาตรฐาน
3. พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

บทที่ 4 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
1. แผนภาพการกระจาย
2. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373589 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน