0
ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีมาตรการในการประหยัดพลังงานต่าง ๆ แต่หลักการสำคัญคือ ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต และการบริการ ฯลฯ
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีมาตรการในการประหยัดพลังงานต่าง ๆ แต่หลักการสำคัญคือ ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต การบริการและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยในเบื้องต้นองค์กรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการ รวมทั้งจัดทำนโยบายด้านพลังงาน และผู้บริหารต้องลงนามในนโยบาย และมีการทบทวน และสื่อสารนโนบายอยู่เสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เหมาะสม และมีการกำหนดกรรมการด้านพลังงาน พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดการกลยุทธ์ การวางแผน การทบทวนพลังงาน โดยมีการวิเคราะห์การใช้และปริมาณพลังงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน มีการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงานและโครงการอนุรักษ์พลังงาน

สารบัญ

บทที่ 1 พลังงาน
บทที่ 2 ข้อกำหนด ISO 50001 : 2011
บทที่ 3 ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการจัดการพลังงาน
บทที่ 4 การกำหนกนโยบายพลังงาน
บทที่ 5 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านพลังงาน
บทที่ 6 การวางแผนและทบทวนพลังงาน
บทที่ 7 กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
บทที่ 8 การควบคุมการใช้พลังงาน
บทที่ 9 การจัดทำเอกสารระบบการจัดการพลังงาน
บทที่ 10 การตรวจประเมินภายในด้านพลังงาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338697 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน