0
Key Map ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจ Kew Words สำคัญ ที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย Key Words สำคัญที่ใช้เวลา อ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ สรุปสาระสำคัญเตรียมสอบ ก.พ ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ Key Map ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ Key Words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

สารบัญ

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : ภาษาไทย
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
- ภาษาอังกฤษ
- พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกราบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307024 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน