0
Key Map นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย Key Words สำคัญ ที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย Key Words สำคัญที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
สรุปสาระสำคัญเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ Key Map ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ Key Words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

สารบัญ

- ภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถทั่วไป : การคิดเชิงเหตุผล
- ความรู้ความสามารถทั่วไป : การคิดเชิงคำนวณ
- ภาษาอังกฤษ
- สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307031 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 6 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน