0
L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ” โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจ แม่แบบข้อตกลงในการชำระเงินทางการค้า ประเภท แผนภูมิการค้าระหว่างประเทศ การจัดเตรียมและการตรวจสอบเอกสารส่งออก 1 ตาม Letter of Credit การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ แหล่งเงินของผู้ส่งออก เอกสารค้ำประกันและการขอชดเชย และ Incoterms นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

สารบัญ

บทที่ 1 การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 2 การจัดเตรียมและการตรวจสอบเอกสารส่งออก 1 ตาม
LETTER OF CREDIT
บทที่ 3 การชำระเงินทางการค้าระกว่างประเทศ
บทที่ 4 แหล่งเงินของผู้ส่งออก
บทที่ 5 เอกสารค้ำประกันและการขอชดเชย
บทที่ 6 INCOTERMS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน

อาวุธ โพธิ์เล็ก

การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรมธุรกิจ V-SERVE
- อาจารย์ประจำหลักสูตร POCKET MBA ของสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ธุรกิจ-การค้า (BTDTI)
- อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาเอกการตลาดระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749447042 (ปกอ่อน) 218 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เอ๊กซิมเอ๊ดดิวเคชั่นกรุ๊พ
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน