0
Learning English ABC เล่ม 2
แบบเรียนพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ บูรณาการเนื้อหาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Brain-Based Learning : BBL
หนังสือ46.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแบบเรียน "Learning English ABC เล่ม 2" เล่มนี้ เป็นหนังสือสำหรับพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกทักษะ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน มีรูปแบบโครงสร้างและเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 จึงเป็นหนังสือแบบเรียนที่มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167962221 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 3 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไวซ์ คิดส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน