0
Lecture เคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ มั่นใจเต็ม 100
มั่นใจก่อนสอบ! สรุปครบทุกเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี ม.4 ม.5 และ ม.6 ด้วย Mind Map, ตารางสรุปและภาพประกอบ เตรียมพร้อมสอบเพิ่มเกรด, O-NET, PAT, โควตา, สอบตรง, ชิงทุน, และระบบใหม่ TCAS
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Lecture เคมี ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญของวิชาเคมื ระดับชั้นมัธยมปลายไว้อย่างครบถ้วน ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นโลกของพื้นฐานเคมี โลกของคำนวณ โลกของปฏิกิริยาทางเคมี และโลกของเคมีอินทรีย์ เพื่อให้น้อง ๆ เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้จึงมีการสรุปเนื้อหาสำคัญและสูตร โดยจัดทำเป็น Mind Map และแผนภาพต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแทรกไว้ตลอดทั้งเล่ม รับรองได้ว่าน้อง ๆ จะได้ความรู้อย่างครบถ้วน พร้อมรับมือกับการสอบในทุก ๆ สนามสอบแน่นอน

สารบัญ

Part 1 โลกของพื้นฐานเคมี
Mind Map โลกของพื้นฐานเคมี
- บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
- บทที่ 2 อะตอม ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุ ตามตารางธาตุ
- บทที่ 3 ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- บทที่ 4 พันธะเคมี

Part 2 โลกของคำนวณ
Mind Map โลกของคำนวณ
- บทที่ 5 โมลสัมพันธ์และปรัมาณสายสัมพันธ์

Part 3 โลกของปฏิกิริยาทางเคมี
Mind Map โลกของปฏิกิริยาทางเคมี
- บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
- บทที่ 7 สมดุลเคมีและค่าคงที่สมดุล
- บทที่ 8 กรด-เบส
- บทที่ 9 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

Part 4 โลกของเคมีอินทรีย์
Mind Map โลกของเคมีอินทรีย์
- บทที่ 10 เคมีอินทรีย์
- บทที่ 11 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
- บทที่ 12 สารชีวโมเลกุล
- บทที่ 13 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ธาตุ และสารประกอบในอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163811998 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน