0
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงใหม่
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉ.1-8 พ.ศ.2514-2553 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉ.6-7 พ.ศ.2546-2550 อ่านโดย อรุณวรรณ จันทร์สวัสดิ์
ราคาพิเศษ100.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

MP3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงใหม่ เนื้อหาภายในว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 1-8 พ.ศ.2514-2553 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พระรราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 6-7 พ.ศ.2546-2550 อ่านโดย อรุณวรรณ จันทร์สวัสดิ์ เนื้อหาประกอบด้วย

ส่วนที่ 1   การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง มาตรา 7
- หมวด 1 การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรา 9
- หมวด 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง มาตรา 18
- หมวด 3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มาตรา 25
- หมวด 4 การจัดระเบียบราชการในกรม มาตรา 31
- หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน มาตรา 38
- หมวด 6 การรักษาราชการแทน มาตรา 41
- หมวด 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา 50/1
ส่วนที่ 2   การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค มาตรา 51
- หมวด 1 จังหวัด มาตรา 52
- หมวด 2 อำเภอ มาตรา 61
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา 69
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา 71/1
บทเฉพาะกาล   หมายเหตุท้าย พ.ร.บ. มาตรา 72
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.แก้ไขฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 นัยมาตรา 3,4
มาตรา 31 วรรคสาม (Track 20) : สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของตำรวจก็ได้
มาตรา 34 วรรคสาม (Track 21) : ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจ ซึ่งได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858933400877
ขนาด: 135 x 190 x 6 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน