0
New Readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ รูปแบบของข่าวและการเสนอข่าว สำนวนและความหมายจากข่าว การใช้ไวยากรณ์อังกฤษในข่าว เทคนิคการแปลและการเขียนข่าว ฝึกฟังข่าวประกอบ CD
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เล่มแรกที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์แบบ โดยเรียบเรียงเริ่มจากลักษณะรูปแบบของข่าว การใช้ภาษาอังกฤษในข่าว บทนำเสนอข่าว รายละเอียดของข่าว สำนวนในข่าว ไวยากรณ์ในข่าว เทคนิคการแปล การเขียนข่าว บทความพิเศษจากข่าว และรวมศัพท์จากข่าวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองด้วยทักษะการอ่าน ใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาต่อ หรือเพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- Part 1 ลักษณะรูปแบบของข่าว (News Format)
- Part 2 สำนวนและความหมายในข่าวของหนังสือพิมพ์
- Part 3 ไวยากรณ์อังกฤษจากข่าวหนังสือพิมพ์ เทคนิคการแปลและการเขียนข่าว
- Part 4 บทความพิเศษจากข่าวในหนังสือพิมพ์
- Part 5 การฝึกฟังข่าว (News Listening Practices)
- Part 6 รวมศัพท์จากข่าวหนังสือพิมพ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470797 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน